Taken @shanedaruda 's #crankworx v card. #sorryforpartying