Hav Charanjit Singh #Regiment of #Artillery, 30th Battalion Rashtriya Rifles, #Shaurya #Chakra