My girls<3 Day 1-Sports day(: #baseball #Pointe @machado_cherish