#Headphone! Hahaha kkabili ko lang para sa laptop ko! ☺