Sunday night golf...loser shotguns @Lokovich_717 @SmittyRSmith @probablynotross @KarlyHassman #smittywilllose