RAINFALL POTENTIAL: 0.50" to 1.50" through tonight. #Mankato #MNweather #MNwx