"Mitt - Don't pick my pocket!"
#pickpocket @MittRomney #RomneyHood #my2k #RomneyRyan2012