Happy 96th birthday to my the best lola.. #StillKicking