Tuesday Night, November 6, 2012 #p2 #OFA #OWS #p21 #Obama2012 #tcot #teaparty #HCR #ACA #topprogs @whitehouse