#BestOfMartinsPhotoBlog @RobynKonichiwa, February 2011, Houston