Jon Pranga, 31yrs. old, tonight in Farmington Hills, MI. raised the "white flag" to be a preacher! #oldpaths