@StridelineHoops reppin the Strideline socks today. U don't got any Strideline socks??? #WhereTheyDoThatAt ????? Lol