Berikut Kata yg dibolak balik bakalan sama aja "KATAK" #bbk