& ddlm albm SDC,ada 1 lagu #Jadi yg mempunyai konsep unik  ˆ⌣ˆ  #PicBe3 dok.KLC