@QBKILLA #HOF C/O 13 Warren time to start the tour #yellowjacket