Watching the cart travel down the escalator = FUN!!