@wilmamoy bday dinner at Grand Cafe Hyatt,, w/ @litta_trisna @ayyu084 , Olivia, Sofie, Amel, Regina, dll :D