#PrayForSyria #PrayForPalestine #PrayForRohingya #PrayForThailand.