(28) โซยอนเรียกอึนจองแล้วก็เล็งไปที่ฮวายอง จากนั้นก็ยัดขนมโดยฮโยมินตีข้างหลัง