White magnolia - stellata tree : http://www.redgage.com/photos/cleroy61/white-magnolia-stellata-tree.html