Blade change kora hoitese...dari katar razor er blade na.. Rod katar shear er blade.