Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Stellar at #Jetstar sa award na ito. Pakunswelo bago luminsan. Bongga!