My two favorite boys on #JayLeno....  @machinegunkelly and @SlimGudz216