nakaubos na ng isang med sized ng coffee sa pghi2ntay ng screening ng  #theamazingspiderman2 :D