"@ellyrutkowski: I'm so afraid of knives #hatethem" I feel you, girl. #knifeprobz