Some of #DavisDozen is here at #BastilleDay! They say #UCDavis & #YoloCounty is still persecuting them. #Shame!