Morning Sydney! Off to the station I go an play some tunes. @2DayFMSydney #2DayFM