@krianbalma excited about #excite! /cc @jmspool @ifenn