எங்க கம்பேனில இத்தினி வேகன்ஸி இர்க்குதாம்பா. யார்னா வேல தேட்றவுங்க இர்ந்தா சொல்ங்கபா #Chennai #BPO