ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

Picture of Majid Dari: 3 years in Prison without any furlough #IranElection

Views 180

1390 days ago

Picture of Majid Dari: 3 years in Prison without any furlough #IranElection

1 Comment

Realtime comments disabled

GreenQuran 1390 days ago

#IranElection مجید دری، شرف جنبش دانشجوئی