COVER ART: @RANRU #MaryMollyWhitneyBobby #YODO ΓΛΝΓV™