Second panel: @robneyer, @mlbdepthcharts, @schwartzstops, @kevin_goldstein, @ProfessorParks, @JeffEuston, & @jazayerli