Happy birthday, America! God bless @britneyspears. ♥