God Bless 'Merica.  #HappyFourth #BACON #America #Patriotism