...and the second #ApoPhoto - Tipe Johnson and @Apo_Perttu Kivilaakso May 24 @apocalypticafi show #Apocalyptica