Definitely an #Autobot. - Miami Lakes - 7.1.2012 #Transformers