எனது ‘திருப்பு முனைகள்’ புத்தகத்துக்குக் குங்குமம் இதழில் வெளியான அறிமுகம் / சிறு விமர்சனம்