Stanley and @mrjoshnaylor enjoying the photoshoot yesterday.