@PenjajaAisKrim pehhh. Hahaha! Jap,aku ada satu. Teh tarikh. Bhahaha!