நம்பிக்கை™

@covai_

தனக்குத் தெரிந்ததைத் தெரிந்தது என்றும் தெரியாததைத் தெரியாது என்றும் கூறுவதே அறிவாகும் - கன்பூசியஸ்

#NHK has made recognized a 145-inch #world’s first Ultra High Definition #plasma display, with 16 times the declaration of a normal filled HD put on s how. Co urbanized by means of Panasonic, the pixels of the exhibit are personality produce and neces sitate no taillight, which provide the example gre ater presentation point of view, receptiveness and  shade imitation. It has approximately 34 million 0.417 mm square pixels, 7,860 straight and 4,320 up right, and a border speed of 60 fps. This exhibit  makes use of an original force organization to bec ome stable the picture all the way through the pan el; by scrutinize more than a few #pixels at the s ame time in the perpendicular way. Even in a board  by means of about 4,000 scan lines, these attain  a stable depiction without iridescent. Take a look.

Views 98

1431 days ago

#NHK has made recognized a 145-inch #world’s first Ultra High Definition #plasma display, with 16 times the declaration of a normal filled HD put on s how. Co urbanized by means of Panasonic, the pixels of the exhibit are personality produce and neces sitate no taillight, which provide the example gre ater presentation point of view, receptiveness and shade imitation. It has approximately 34 million 0.417 mm square pixels, 7,860 straight and 4,320 up right, and a border speed of 60 fps. This exhibit makes use of an original force organization to bec ome stable the picture all the way through the pan el; by scrutinize more than a few #pixels at the s ame time in the perpendicular way. Even in a board by means of about 4,000 scan lines, these attain a stable depiction without iridescent. Take a look.

0 Comments

Realtime comments disabled