@alecbaldwin You’re dashing. Sheen’s ashing. Easy to see who’s #winning. You look mahvelous.