@dinnerwithpaul @baberrry @agronzing @demissgirl fico meio escura mas ta #derissa #otp #selobianca #endgame