Birthday dinner round 3.. sushi by myself. #BirthdayWeek