5 cuốn sách hóa đang chờ. 10, 11 nâng cao cơ bản, 12 nâng cao cơ bản. #FML