The shit I get on #kik .. #perv #eww #nasty #freak #stranger