இறந்த ராணுவ வீர்ரின் எலும்புக்கூட்டுக்குள் தங்கிய குண்டு...வீரன்..டா!