I feel gorgous, oh so gorgous! http://ow.ly/bv6Xi (cc @halliecantor, @collegehumor)