ஃபிகர் இப்படி நல்லாயிருந்தா எவன் எதிர்த்து போட்டியிடுவான்?