@kaikaiowen looking through some trip photos and found this one! :)