Darling, you're short.. but you're fuckin amazing ahahah @jhutch1992 #mtvmovieawards